Mesztegnyő község honlapja

FÖLDHASZNÁLAT IGAZOLÁSA

Jogszabályi háttér:

 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény

 

Hatáskörrel rendelkező szerv:

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal
8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6.

 

Az eljáró szerv illetékességi területe:

Mesztegnyő község közigazgatási területe

Nikla község közigazgatási területe

Tapsony község közigazgatási területe

Gadány község közigazgatási területe

Kelevíz község közigazgatási területe

Csömend község közigazgatási területe

Hosszúvíz község közigazgatási területe

 

Az ügyintézés helye, elérhetősége és rendje

A földhasználat igazolására vonatkozó kérelem benyújtható személyesen, vagy postai úton.

 • Postai úton: Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal
 1. Mesztegnyő, Szabadság tér 6.
 • Személyesen: Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal Kelevízi Ügyfélszolgálata
 1. Kelevíz, Vörösmarty u. 45., Tel.: 85/510-213

Ügyfélfogadás rendje:

 • hétfő: 08.00 - 16.00
 • kedd: 08.00 -16.00
 • szerda: 08.00 - 16.00
 • csütörtök: nincs ügyfélfogadás
 • péntek: 08.00 - 12.00

 

Alapvető eljárási szabályok, tájékoztatás:

Amennyiben a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 44. § (7) bekezdés a)-i) pontjai alapján a földhasználat nem állapítható meg, úgy a földhasználat ténye a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolható.

A Törvény 44. §-a értelmében:

„(4) Az ügyfelet a kérelmében megjelölt – a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének e) pontja szerinti – mezőgazdasági területekre nézve jogszerű földhasználónak kell tekinteni, amíg annak vonatkozásában kétség nem merül fel, vagy ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a 46. § alapján lefolytatott ellenőrzési eljárása alapján megállapításra kerül, hogy az ügyfél a (7) bekezdés alapján jogszerű földhasználónak minősül.

(5)  Ha az ügyfél földhasználatának jogszerűsége vonatkozásában kétség merül fel, így különösen ha ugyanarra a földterületre egyidejűleg több ügyfél jelentett be terület alapú támogatási kérelmet, az érintett ügyfeleket a mezőgazdasági támogatási szerv megfelelő határidővel adategyeztetésre hívja fel.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltak szerinti eljárás sikertelensége esetében vagy a (4) bekezdésben hivatkozott ellenőrzés keretében a mezőgazdasági támogatási szerv felhívására az ügyfél köteles földhasználata jogszerűségét igazolni.

(7) A (4) bekezdés alkalmazásában jogszerű földhasználónak minősül a következő sorrend szerint az az ügyfél, aki vagy amely – amennyiben az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek e dátumról – a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára vonatkozóan, az általa igényelt terület vonatkozásában

 1. a földhasználati nyilvántartásba földhasználóként bejegyzett,
 2. a mezőgazdasági őstermelők családi gazdaságáról vezetett nyilvántartásban őstermelők családi gazdaságának tagjaként bejegyzett vagy az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződésben tagként szerepel,
 3. haszonbérleti, felesbérleti, részesművelési, szívességi földhasználati, rekreációs célú földhasználati vagy alhaszonbérleti szerződés, továbbá – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  évi CXXII. törvénnyelösszefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 70. §-avagy 76. §-a szerinti – használatmegosztásról szóló vagy többlethasználati megállapodás, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 18. § (5) bekezdése szerinti megbízási szerződés (ideértve nemzeti park igazgatóság által kötött szerződést is), a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervvel kötött mintagazdasági földhasználati szerződés alapján jogosult, valamint az, akit a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 65. §-a szerint a föld kényszerhasznosítójaként jelöltek ki, a bíróság ideiglenes intézkedése alapján földhasználó, továbbá honvédelmi rendeltetésű terület, vagy honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított terület esetében annak használatára szerződés alapján jogosult,
 4. az ingatlan-nyilvántartásba vagyonkezelőként, haszonélvezőként vagy a  5:159. §-aszerinti használat jogának jogosultjaként bejegyzett, valamint a vagyonkezelőként bejegyzett költségvetési szerv költségvetési szervnek minősülő jogutódja,
 5. az ingatlan-nyilvántartásba tulajdonosként vagy szövetkezeti földhasználat jogosultjaként bejegyzett,
 6. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló  évi CXXII. törvény 42. § (2) bekezdés c) pontjaszerinti esetben az a személy, aki a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználóval kötött írásbeli megállapodással rendelkezik,
 7. az osztatlan közös tulajdonban álló földterületen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű területen a tulajdoni hányadát meghaladó mértékű terület vonatkozásában a gazdálkodó tulajdonostárs, ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,
 8. osztatlan közös tulajdonban álló földterületen gazdálkodó tulajdonostársnak nem minősülő személy, ha a földhasználati nyilvántartásba önhibáján kívüli okból nem került bejegyzésre és rendelkezik a terület adott hányadának használatára jogosító írásbeli megállapodással és a használat tényét az általa vezetett gazdálkodási napló alátámasztja,
 9. az a)-h) pontok szerinti jogszerű földhasználó közeli hozzátartozója,
 10. a jegyző által kiállított és az adott terület használatának tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik.”

 

Az ügyintézés határideje és díja:

 • a kérelem előterjesztéstől számított 60 nap
 • az eljárás illetékmentes.

 

Jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás:

A hatósági bizonyítvány ellen fellebbezésnek van helye.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

 • a Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem ezen nyomtatványon, vagy azzal megegyező tartalommal benyújtott kérelmek esetén a földhasználatot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására nincs lehetőség

Amennyiben a kérelem több földterület használatának tényére vonatkozik, úgy földterületenként külön-külön kérelmet kell benyújtani.

A kérelemhez kötelezően csatolandó a gazdálkodási napló.

 • A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatokat, továbbá ha törvény másként nem rendelkezik – az eljárás eredményes lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatokat kezeli (az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. § (1) bekezdés).

 

Letölthető nyomtatvány:

kérelem földhasználat igazolására

kozadatkereso logo 0

Our website is protected by DMC Firewall!